ZÁKLADNÍ PRINCIPY PROTIRADONOVÝCH OPATŘENÍ U NOVOSTAVEB

Vloženo: leden 2012

ZAČÁTEK

Jak jsme si již řekli, před zahájením stavby je třeba na pozemku zajistit provedení radonového průzkumu. Dostává se nám do ruky posudek, na jehož základě může projektant navrhnout protiradonová opatření budoucího domu. Není ale od věci mít sám alespoň hrubou představu. Začněme prolistováním posudku. Kromě stanovené kategorie radonového indexu si všimněme hlavně třetího kvartilu naměřených objemových aktivit radonu v půdním vzduchu (Q3) a stanovené plynopropustnosti zemin.

Pro jednoduchost dále uvažuji zdaleka nejběžnější typ stavby rodinného domu, kdy je objekt nepodsklepený a obytné přízemí je v kontaktu s podložím. Nepředpokládám nucenou ventilaci vnitřního vzduchu.

Na pozemcích s nízkým radonovým indexem není třeba provádět žádná speciální opatření. Dostatečnou ochranou bude běžná hydroizolace. Ta však musí být provedená kvalitně a souvisle v celé kontaktní ploše objektu.

Na pozemcích se středním radonovým indexem je možné jako protiradonové opatření navrhnout provedení všech konstrukcí v přímém kontaktu s podložím zeminou v 1. kategorii těsnosti. To znamená s odpovídající protiradonovou izolací, která plní též funkci hydroizolace. Tloušťku určité konkrétní izolace lze spočítat pomocí součinitele difúze pro radon, který u ní byl změřený. Průstupy instalací musí být provedené vzduchotěsně.

Dostáváme se k plochám s vysokým radonovým indexem. Nejprve se zaměřme na pozemky, kde rozhodná hodnota třetího kvartilu Q3 nepřevyšuje:

60 kBq/m3 u zemin s vysokou plynopropustností, 140 kBq/m3 u zemin se střední plynopropustností a 200 kBq/m3 u zemin s nízkou plynopropustností

V těchto případech lze navrhovat dostatečnou protiradonovou izolaci v 1. kategorii těsnosti jako jedinou ochranu proti radonu. Je zde tudíž možné použít analogické opatření jako u ploch se středním radonovým indexem.

Jiná situace nastává u pozemků s vysokým radonovým indexem, kde byly výše uvedené limity překročeny. Zde je nutné použít jedno z následujících opatření:

- Instalaci drenážního systému pod objektem v kombinaci s provedením všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii těsnosti. Jde zde o snížení koncentrace radonu pod základovou deskou. Vždy je dobré drenážní systém odvětrávat svislým potrubím nad střechu. Vodorovné odvětrání do boku nedoporučuji.

- Provedení kontaktních konstrukcí s ventilační vrstvou. Většinou se používají nopované fólie, které se neprodyšně lepí. U podlahových konstrukcí tvoří současně vzduchovou mezeru a protiradonovou izolaci. Opět se doporučuje odvětrání svislým potrubím.

Podrobnější informace o uvedené problematice lze nalézt ve specializované literatuře, např.: Martin Jiránek: Konstrukce pozemních staveb – Ochrana proti radonu. ČVUT Praha 2000.

RADON